ПРАВИЛА О УДРУЖЕЊУ ЈАВНИХ ПРАВОЗАСТУПНИКА

 
 

Чл. I

Јавни правозаступници у Србији састављају удружење, коме је смер:
1. да чува и уздиже морални углед правозаступничкога реда у Србији;
2. да негује и усавршује правне науке и да заступа све интересе грађанско-правнога живота у краљевини Србији.

Чл. II

Удружење остварује смер улозима редовних и ванредних чланова, а путем свога органа, својих књижевних радова и јавних предавања.
Седиште је одбора, који управља удружењем, у Београду.

Чл. III

Редовни члан удружења може бити сваки јавни правозаступник у Србији.
Ванредни члан удружења може бити сваки правник.
Редовни чланови плаћају годишњи улог од 40 динара, а ванредни 20 динара.
Сви чланови добијају бесплатно друштвени орган и друга друштвена издања.
Ступање у чланство врши се писменом пријавом одбору, у којој се пристаје на све одредбе ових правила.

Чл. IV

Удружењем управља одбор од девет чланова, изабраних из редовних чланова главним скупом, који се држи у Београду редовно сваке године у почетку судског одмора. Одбор бира себи председника, пословођу и благајника између изабраних одборника.
Сваке године иступа из одбора једна трећина чланова, и то који су по избору најстарији. Али они могу опет изабрани бити. Прве и друге године одређује се иступање коцком.
Ванредне скупове може одбор сазивати по потреби.
Круг рада појединих часника одборских и одборника, поступак у одбору и скупу, прописује пословник, који сам одбор израђује.

Чл. V

У сваком округу друштвени одбор има по једног повереника, кога бира сам одбор између јавних правозаступника, а тамо где таквих нема и између ванредних чланова.
Повереници су друштвени органи и заступају друштвене интересе по упутствима одборским.

Чл. VI

Све одлуке у одбору или скупу доносе се апсолутном већином присутних редовних чланова.
Одлуке ће се објављивати путем друштвеног органа и других листова.

Чл. VII

Сазив и дневни ред скупа објављује се на тридесет дана у напред у званичним новинама и друштвеном органу.
На скупу решавају онолико чланова, колико дођу.
Скуп бира три прегледача рачуна, који му поднесе извештај о рачунима и стању друштвеном на идућем скупу.

Чл. VIII

Одбор се састаје по потреби, а на позив свога председника, кога у одсуству замењује најстарији члан одбора.

Чл. IX

Друштво ће имати свој стручни орган, кога ће се уредништво поверити редовном члану друштва.
Одбор бира уредника и одређује хонорар њему и другим писцима, као и цену органу и другим издањима друштвеним.
Уредник одговара за све, што се уређивања и издавања друштвеног органа тиче.

Чл. Х

Одбору се ставља у дужност да у зимњим месецима (новембар-фебруар) приређује у Београду и у појединим варошима у унутрашњости Србије јавна предавања из предмета, који се односе на приватно-правна или јавно-правна питања.
За приређивање тих предавања у унутрашњости стара се одбор преко својих повереника.
Приход, који се од улазница на та предавања скупља, предаје се одмах одбору и служи поглавито као фонд за издавање друштвеног органа и других правничких радова.

Чл. XI

Друштвена година подудара се са календарском годином. Месеци септембар, октобар, новембар и децембар 1886. године урачунавају се идућој календарској години.

Чл. XII

Из чланства не може нико иступити у току године. Иступање јавља се писмено одбору.

Чл. XIII

Све што претече преко годишњих друштвених издатака саставља резервни фонд овога удружења.

Чл. XIV

За расправу сукоба или спорова, који би се у пословима удружења догодили, надлежан је изабрани суд од три члана управног одбора, коцком изабраних.

Чл. XV

Одлуке одборске допуњују правила, у колико за поједине случаје нема у њима наређења.
Такве одлуке дужан је сваки одбор изнети првом скупу ради допуне друштвених правила, који их за тим саопштава власти.

Чл. XVI

Удружење престаје кад скуп са три четвртине (3/4) гласова присутних чланова реши престанак друштва.
Скуп ће у исто време решити, шта ће бити са имовином друштвеном.

 

30. августа 1886.
у Београду

ОДБОР
удружења јавних правозаступника

Председник:
П. Татић адвокат.

Пословођа:
Н. Капетановитћ
адвокат.

Благајник:
П. Миленковић
адвокат.

ЧЛАНОВИ:
Милан Ст. Марковић, Милутин Ј. Марковић, Ђорђе С. Ђорђевић, Мил. С. Мостић, Никола П. Николић, Ђорђе А. Ненадовић, адвокати

 • За 09. јануар 2019.г. у 10:00 часова пред Вишим јавним тужилаштвом у Београду заказано је рочиште у истражном - кривичном поступку против окривљеног М.Ч.
 • За 10. јануар 2019. године у 13:30 часова пред Основним судом у Краљеву заказано је главни претрес у кривичном поступку против оптуженог П.Д. и других
 • За 11. јануар 2019. године у 14:00 часова пред Трећим основним судом у Београду заказан је наставак главног претреса у кривичном поступку против оптуженог М.Т. и других
 • За 11. јануар 2019.г. у 12:00 часова пред Трећим основним судом у Београду рочиште у парничном поступку у ком је тужена З.М.
 • За 15-ти јануар 2019. године у 12:30 часова пред Првим основним судом у Београду заказан је наставак главног претреса против оптуженог А.Б.
 • За 16. јануар 2019.г. у 14:00 часова пред Првим основним судом у Београду заказано је рочиште у парничном поступку у ком је тужени Б.Р.
 • За 17-ти јануар 2019. године у 12:30 часова пред Трећим основним судом у Београду заказано је рочиште у парничном поступку у ком је тужиља И.М.
 • За 21. јануар 2019-те године у 08:30 часова пред Трећим основним судом у Београду заказано је рочиште у парничном поступку у ком је тужени ПД ЦФТ
 • За 23. јануар 2019-те године у 09:00 часова пред Првим основним судом у Београду заказано је рочиште у парничном поступку у ком је тужиља С.С.
 • За 24. јануар 2019-те године у 08:30 часова пред Трећим основним судом у Београду заказано је рочиште у парничном поступку у ком је тужени Л.Т.
 • За 24. јануар 2019-те године у 13:00 часова пред Основним судом у Младеновцу судска јединица у Сопоту заказан је наставак главног претреса у кривичном поступку против оптуженог А.И.
 • За 25-ти јануар 2019-те године у 10:30 часова пред Основним судом у Петровцу на Млави заказан је наставак главног претреса у кривичном поступку против оптуженог М.М.
 • За 29-ти јануар 2019-те године у 10:00 часова пред Привредним судом у Пожаревцу заказано је рочиште у парничном поступку у ком је тужени ПД МК
 • За 29. јануар 2019-е године у 14:30 часова пред Вишим судом у Београду - Одељење за ратне злочине заказан је наставак главног претреса у кривичном поступку против оптуженог Д.В. и других
 • За 30-ти јануар 2019-те године у 10:30 часова пред Другим основним судом у Београду заказан је наставак главног претреса у кривичном поступку против оптуженог И.М.
 • За 30. јануар 2019-е године у 14:30 часова пред Вишим судом у Београду - Одељење за ратне злочине заказан је наставак главног претреса у кривичном поступку против оптуженог В.К., М.И. и других
 • За 31. јануар 2019. године у 10:00 часова пред Другим основним судом у Београду заказано је рочиште у парничном поступку у ком је тужилац М.В.
 • За 31. јануар 2019-е године у 14:30 часова пред Вишим судом у Београду - Одељење за ратне злочине заказан је наставак главног претреса у кривичном поступку против оптуженог В.К., М.И. и других
 • За 01. фебруар 2019-те године у 12:15 часова пред Првим основним јавним тужилаштвом у Београду заказан је рочиште у истражном поступку против окривљеног П.М.
 • За 01. фебруар 2019-е године у 14:30 часова пред Вишим судом у Београду - Одељење за ратне злочине заказан је наставак главног претреса у кривичном поступку против оптуженог Д.В. и других
 • За 05-ти фебруар 2019-е године у 12:00 часова пред Вишим судом у Крагујевцу заказано је рочиште у парничном поступку у ком је тужени ПД БКП
 • За 06. фебруар 2018. године у 11:00 часова пред Првим основним судом у Београду заказан је наставак главног претреса у кривичном поступку против оптуженог М.З. и С.И.
 • За 27. фебруар 2019. године у 11:30 часова заказан је наставак главног претреса пред Трећим основним судом у Београду у кривичном поступку у ком је оштећени П.П.
 • За 04. март 2019. године у 10:00 часова пред Основним судом у Панчеву заказано је рочиште у парничном поступку где је тужена М.Ј.
 • За 09-и март 2019-е године у 09:00 часова пред Трећим основним судом у Београду заказано је рочиште у парничном поступку у ком је тужилац Ђ.Ћ.
 • За 14. март 2019. године у 12:00 часова пред Вишим судом у Београду заказано је рочиште у парничном поступку у ком је тужилац Н.З.
 • За 19. март 2019. године у 12:30 часова пред Првим основним судом у Београду заказано је рочиште у парничном поступку у ком је тужилац В.К.
 • За 26. април 2019. године у 13:00 часова пред Другим основним судом у Београду заказано је рочиште у парничном поступку у ком је тужена С.П.
 • За 16. април 2019. године у 13:30 часова пред Вишим судом у Београду заказано је рочиште у кривичном поступку против оптуженог Ј.Б.