ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ГРАЂАНА КАО УЧЕСНИКА У ПРЕКРШАЈНОМ ПОСТУПКУ

 
 

Прекршајни поступак је законом уређен поступак у коме се утврђује постојање прекршаја и одговорност окривљеног за конкретни прекршај.

С обзиром на околност да се у прекршајном поступку грађани могу појавити у својству окривљеног, оштећеног или сведока, циљ ове брошуре је упознавање с њиховим основним правима и обавезама.

ОКРИВЉЕНИ је лице против кога се води прекршајни поступак и он има посебно место у поступку. Поред физичког лица, у својству окривљеног може се појавити и правно лице. За окривљено правно лице у прекршајном поступку учествује његов представник који је овлашћен да у његово име предузима све процесне радње. Окривљеном су пружене следеће процесне гаранције:
• Има право на одбрану – дата му је могућност да се изјасни о чињеницама и доказима који га терете и да изнесе све чињенице и доказе који му иду у корист.
• Има право да се у поступку брани сам или уз стручну помоћ браниоца.
• Има право да се у поступку служи својим језиком. Ако се усмени претрес не води на језику окривљеног, обезбедиће се усмено превођење онога што то лице или други износи, као и исправа и другог писменог материјала.
• Лично се достављају позив ради испитивања окривљеног (позив за давање писмене одбране, позив за присуствовање усменом претресу) и све одлуке од чијег достављања тече рок за жалбу.
• Уколико је присуство окривљеног неопходно ради утврђивања чињеничног стања, наредиће се његово довођење (у случају да се уредно позвани окривљени не одазове позиву а свој изостанак не оправда, или ако се није могло извршити уредно достављање позива, а из околности очигледно произилази да окривљени избегава пријем позива).
• Окривљени може бити задржан до доношења решења о прекршају а најдуже 24 сата у законом прописаним случајевима:
1. ако се не може утврдити његов идентитет или пребивалиште, односно боравиште а постоји основана сумња да ће побећи,
2. ако одласком у иностранство може избећи одговорност за прекршај за који је предвиђена казна затвора,
3. ако је затечен у извршењу прекршаја за који се може изрећи казна затвора, а задржавање је потребно да би се спречило даље вршење прекршаја.
• Окривљени се испитује по правилу усмено, али орган који води прекршајни поступак – ако нађе да усмено испитивање није потребно с обзиром на значај прекршаја и податке којима он располаже, може позвати окривљеног да своју одбрану дâписмено.
• Ако је окривљени глув, постављаће му се питања писмено, а ако је нем, позваће се да писмено одговори.
• Решење о прекршају може се донети и без испитивања окривљеног ако уредно позвани окривљени не дође и не оправда изостанак или у одређеном року не да писмену одбрану, а његово испитивање није нужно за утврђивање чињеница које су од важности за доношење.
• Испитивање окривљеног врши се уз поштовање његове личности.
• Према њему се не сме употребити сила, претња, обмана и слична средства да би се дошло до његове изјаве или признања.
• Окривљени може бити суочен са сведоком и с другим саокривљеним ако се њихови искази не слажу у погледу важних чињеница и ако то неслагање не може на други начин да се отклони.
• Окривљени има право да разматра и преписује списе предмета што се може ускратити ако би се тиме ометало правилно вођење прекршајног поступка или када се искључи јавност у поступку.
• Има право на жалбу на решење првостепеног органа за прекршаје у року од осам дана од пријема решења.

ОШТЕЋЕНИ је лице чије је какво лично или имовинско право повређено или угрожено прекршајем. Он има право да сам или преко свог законског заступника или пуномоћника:
• подноси захтев за покретање прекршајног поступка,
• подноси доказе, ставља предлоге и истиче имовинскоправни захтев за накнаду штете или повраћај ствари,
• изјављује жалбу на решење које је донето поводом његовог захтева за покретање прекршајног поступка.

СВЕДОЦИ су лица за која је вероватно да могу дати обавештења о прекршају, учиниоцу и о другим важним околностима. Као сведок се може позвати и оштећено лице.

Свако лице које се позива као сведок, дужно је да се одазове позиву и да сведочи. Лица која су по закону ослобођена од дужности сведочења су:
1. брачни друг окривљеног,
2. сродници по крви у правој линији,
3. усвојеник и усвојилац окривљеног,
4. верски исповедник о ономе што му је окривљени исповедио.
• Сведок није дужан да одговара на поједина питања ако је вероватно да би тиме изложио себе или свог блиског сродника тешкој срамоти, знатној материјалној штети или кривичном гоњењу.
• Одговори се дају усмено.
• Дужан је да говори истину и не сме ништа прећутати јер давање лажног исказа представља кривично дело.
• Сведоци се могу суочити ако се њихови искази не слажу у погледу важних чињеница.
• Ако је сведок уредно позван а изостанак не оправда, или се удаљи с места где треба да буде саслушан без одобрења или оправданог разлога, може се наредити довођење или се новчано казнити.
• Ако сведок дође а неће без законског разлога да сведочи, може се казнити новчано а ако и после тога одбије да сведочи, може се казнити новчано .

 • За 09. јануар 2019.г. у 10:00 часова пред Вишим јавним тужилаштвом у Београду заказано је рочиште у истражном - кривичном поступку против окривљеног М.Ч.
 • За 10. јануар 2019. године у 13:30 часова пред Основним судом у Краљеву заказано је главни претрес у кривичном поступку против оптуженог П.Д. и других
 • За 11. јануар 2019. године у 14:00 часова пред Трећим основним судом у Београду заказан је наставак главног претреса у кривичном поступку против оптуженог М.Т. и других
 • За 11. јануар 2019.г. у 12:00 часова пред Трећим основним судом у Београду рочиште у парничном поступку у ком је тужена З.М.
 • За 15-ти јануар 2019. године у 12:30 часова пред Првим основним судом у Београду заказан је наставак главног претреса против оптуженог А.Б.
 • За 16. јануар 2019.г. у 14:00 часова пред Првим основним судом у Београду заказано је рочиште у парничном поступку у ком је тужени Б.Р.
 • За 17-ти јануар 2019. године у 12:30 часова пред Трећим основним судом у Београду заказано је рочиште у парничном поступку у ком је тужиља И.М.
 • За 21. јануар 2019-те године у 08:30 часова пред Трећим основним судом у Београду заказано је рочиште у парничном поступку у ком је тужени ПД ЦФТ
 • За 23. јануар 2019-те године у 09:00 часова пред Првим основним судом у Београду заказано је рочиште у парничном поступку у ком је тужиља С.С.
 • За 24. јануар 2019-те године у 08:30 часова пред Трећим основним судом у Београду заказано је рочиште у парничном поступку у ком је тужени Л.Т.
 • За 24. јануар 2019-те године у 13:00 часова пред Основним судом у Младеновцу судска јединица у Сопоту заказан је наставак главног претреса у кривичном поступку против оптуженог А.И.
 • За 25-ти јануар 2019-те године у 10:30 часова пред Основним судом у Петровцу на Млави заказан је наставак главног претреса у кривичном поступку против оптуженог М.М.
 • За 29-ти јануар 2019-те године у 10:00 часова пред Привредним судом у Пожаревцу заказано је рочиште у парничном поступку у ком је тужени ПД МК
 • За 29. јануар 2019-е године у 14:30 часова пред Вишим судом у Београду - Одељење за ратне злочине заказан је наставак главног претреса у кривичном поступку против оптуженог Д.В. и других
 • За 30-ти јануар 2019-те године у 10:30 часова пред Другим основним судом у Београду заказан је наставак главног претреса у кривичном поступку против оптуженог И.М.
 • За 30. јануар 2019-е године у 14:30 часова пред Вишим судом у Београду - Одељење за ратне злочине заказан је наставак главног претреса у кривичном поступку против оптуженог В.К., М.И. и других
 • За 31. јануар 2019. године у 10:00 часова пред Другим основним судом у Београду заказано је рочиште у парничном поступку у ком је тужилац М.В.
 • За 31. јануар 2019-е године у 14:30 часова пред Вишим судом у Београду - Одељење за ратне злочине заказан је наставак главног претреса у кривичном поступку против оптуженог В.К., М.И. и других
 • За 01. фебруар 2019-те године у 12:15 часова пред Првим основним јавним тужилаштвом у Београду заказан је рочиште у истражном поступку против окривљеног П.М.
 • За 01. фебруар 2019-е године у 14:30 часова пред Вишим судом у Београду - Одељење за ратне злочине заказан је наставак главног претреса у кривичном поступку против оптуженог Д.В. и других
 • За 05-ти фебруар 2019-е године у 12:00 часова пред Вишим судом у Крагујевцу заказано је рочиште у парничном поступку у ком је тужени ПД БКП
 • За 06. фебруар 2018. године у 11:00 часова пред Првим основним судом у Београду заказан је наставак главног претреса у кривичном поступку против оптуженог М.З. и С.И.
 • За 27. фебруар 2019. године у 11:30 часова заказан је наставак главног претреса пред Трећим основним судом у Београду у кривичном поступку у ком је оштећени П.П.
 • За 04. март 2019. године у 10:00 часова пред Основним судом у Панчеву заказано је рочиште у парничном поступку где је тужена М.Ј.
 • За 09-и март 2019-е године у 09:00 часова пред Трећим основним судом у Београду заказано је рочиште у парничном поступку у ком је тужилац Ђ.Ћ.
 • За 14. март 2019. године у 12:00 часова пред Вишим судом у Београду заказано је рочиште у парничном поступку у ком је тужилац Н.З.
 • За 19. март 2019. године у 12:30 часова пред Првим основним судом у Београду заказано је рочиште у парничном поступку у ком је тужилац В.К.
 • За 26. април 2019. године у 13:00 часова пред Другим основним судом у Београду заказано је рочиште у парничном поступку у ком је тужена С.П.
 • За 16. април 2019. године у 13:30 часова пред Вишим судом у Београду заказано је рочиште у кривичном поступку против оптуженог Ј.Б.